Národní pouť sv. Anežka
Milí farníci!

Chceme Vás informovat o blížící se národní pouti do Říma, kdy si připomeneme 30. výročí svatořečení svaté Anežky České a která se uskuteční ve dnech 11. až 13. listopadu.

K této příležitosti se chystá pro Svatého otce svatoanežský dar, který má tuto podobu: jednak půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé, a jednak o sochařský výtvor Koruny sv. Anežky České na kovovém podstavci, který bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny otisky prstů dárců a na jehož vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další zbývající otisknuté na ručním papíře, budou vloženy do speciální schránky uvnitř sochy.

Již 1.6. byla zahájena charitativní sbírka pro chudé, jejíž výnos, společně se sochařským výtvorem Koruny sv. Anežky České, bude předán papeži Františkovi při této národní pouti do Říma. Každý z dárců obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel a může otisknout svůj prst na arch ručního papíru. Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspěvek. První ražba těchto pamětních medailí se uskutečnila v Pražské mincovně ve Vsetíně 1.června.

I my se můžeme na tomto daru podílet.

Kdo má zájem o připojení se k tomuto daru, ať se zapíše na arch, který je umístěn vzadu v kostele na stolečku. Prosíme zájemce o zapsání se do příští neděle, aby se včas stihla registrace. Potom podle zájmu, budou objednány pamětní medaile a pak následně budou předávány dárcům s možností otisku prstu na ruční papír, který bude odeslán zpět poutnímu výboru ustanovený Českou biskupskou konferencí této národní poutě. Připojme se i my – naše farnost, k této národní pouti pokání, smíru a návratu ke křesťanským kořenům v naší zemi a v našich rodinách.

Eliška Valíčková a Jana Mazáčová,

pověření zástupci farnosti Hovězí pro svatoanežský dar


LUŽENSKÁ KAPLIČKA
Když jsem na Vsetín před 7 lety nastoupil, na první děkanátní akci jsem jel do Lužné, kde se tehdy slavilo 100 let místního hasičského sboru. Tenkrát pan Jiří Žák, tamní místostarosta, informoval generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka o záměru přestavět starou požární zbrojnici na kapličku. V obci rozběhlo místní referendum, kde se lidé mohli vyjádřit k návrhům, k čemu by budova mohla sloužit a také k navrženým patronům zasvěcení kaple (svatý Florian, patron hasičů a Panna Maria Lurdská). Místní zastupitelstvo pod vedením pana starosty Miroslava Papšíka a místostarosty Jiřího Žáka začalo s přebudováváním hasičské zbrojnice na kapli před 5 lety, v době, kdy jsme pod svá křídla převzali Valašskou Polanku.

Kaplička je nyní z velké většiny hotová, ale na dokončení chybí finanční prostředky. Proto se kněží na své dubnové konferenci rozhodli, že tuto stavbu podpoří, a že na ni bude v rámci farností děkanátu uskutečněna finanční sbírka. Ostatně, jako kdysi před léty na kostel v Horní Lidči nebo v Karolince.

Kéž Panna Maria Lurdská a svatý Florián chrání a podporuje toto dílo shůry a vám vaši štědrost odplatí. Platilo, a platit bude, že generace, která postavila kostel, bude vždy zapsána zlatým písmem v dějinách té či oné obce.

Jménem lužanských farníků vděčný

P. František Král, děkan a P. Vlastimil Vaněk, místoděkan.

Sbírka na kapličku v Lužné bude v našich farnostech vykonána 30. června 2019Novéna k Božímu milosrdenství
https://www.farnosthovezi.cz/news/novena-k-bozimu-milosrdenstvi1/

Postní kapky 2019
Postní doba se pomalu blíží. I letos se připravuje pastorační aktivita pro toto období přípravy na velikonoce. „Postní kapky 2019“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život.

- Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru
- Liturgická modlitba pro daný den
- Biblický citát s inspirativní myšlenkou
- Nedělní liturgické texty a zamyšlení
- http://postnikapky2019.maweb.eu/

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

ZAČÍNÁME NA
POPELEČNÍ STŘEDU
6. 3. 2019

P. Petr Hofírek —

MOBILNÍ APLIKACE
Postní kapky 2019 si můžeš stáhnout na Google Play.

KAPKY DO E-MAILU
Postní kapky 2019 ti mohou pravidelně každý den ráno chodit do tvého e-mailu. Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář: https://goo.gl/forms/0KNUgZJjij8xC8UL2Modlitba manželů
Zasvěcení farnosti
V úterý 20.11. do naší farnosti přijede P. Jaroslav Stříž a bude hlavním celebrantem. Po skončení mše svaté zasvětíme při adoraci naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jste všichni co nejsrdečněji zváni a přijďte v co největším počtu. Od 16,30 modlitba Svatého růžence, v 17,00 hod. mše svatá s modlitbou zasvěcení farnosti. Po zasvěcení následuje Mariánské večeřadlo.
33. neděle v mezidobí
Dnes je 33. neděle v mezidobí

Út. – 16,30 – Svátost smíření a adorace v 17,00 hod mše svatá

St. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Čt. – sv. Cecílie, panny a mučednice

So. - sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků –

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále - mše svatá pro školní mládežZapisování úmyslů mší svatých bude ve středu 21.11. od 17,30 hod.V úterý do naší farnosti přijede P. Jaroslav Stříž a bude hlavním celebrantem. Po skončení mše svaté zasvětíme

při adoraci naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jste všichni co nejsrdečněji zváni a přijďte v co největším počtu. Od 16,30 modlitba Svatého růžence, v 17,00 hod. mše svatá s modlitbou zasvěcení farnosti. Po zasvěcení následuje Mariánské večeřadlo.V pátek pojedeme poděkovat a rozloučit se s našim rodákem

P. Josefem Trtíkem do Choliny. Máme objednaný autobus, který bude přistavený v 10,00 hod. u Obecního úřadu v Hovězí. Příspěvek činí 100 Kč. Prosím zapište se hned po mši svaté, nejpozději do pondělí.Je možné přispět na biblické dílo dle citovaného dopisu Dominika kardinála Duky do označené pokladničky do první neděle adventní.


Jsme zváni na oslava otce arcibiskupa Jana Graubnera 1.9.2018 do Olomouce. Z organizačních důvodů bychom potřebovali nahlásit zda se slavnosti zúčastníte a přibližný počet, kolik vás z farností přijede.Pastýřský list k translaci ostatků kardinála Berana k 2. neděli velikonoční
K radosti letošních Velikonoc přistupuje, že Vám mohu oznámit radostnou zprávu o přenesení ostatků mého velkého předchůdce na svatovojtěšském stolci, Josefa kardinála Berana, z Říma do Prahy. Je vskutku symbolické, kdy k jeho návratu dochází. Abychom si to mohli plně uvědomit a dobře se na jeho návrat připravit, připomenu, kdo se to vrací. Katolíci, především pražští, to vědí. Stále jsou mezi námi lidé, kteří ho osobně znali. Jenomže prach času a množství nových událostí zanese postupně i hluboko vtisknuté stopy. Naše střední a zvlášť mladší generace ví i o nedávné minulosti málo. Je to nebezpečné, jak vidíme v naší současnosti a oprávněně očekáváme v budoucnosti.

Kardinál Beran se narodil v Plzni r. 1888. Základy jeho osobnosti položila rodina. Bylo jich několik: samozřejmě předaná a živá víra, vzájemnost v početné rodině, skromnost a pracovitost daná trvale nízkou ekonomickou situací, zájem o výchovu a vzdělání dětí a mládeže, který převzal od svého otce, jenž byl učitelem. Především od něho, ale i od ostatních členů rodiny získal lásku ke své vlasti. Dá se říct, že už jako chlapec byl připraven pro život a jeho charakter byl určen. Vše, čím v dalším životě prošel, můžeme s jistou nadsázkou označit za „běžný“ život člověka, který obstál v dobách, kdy žil.

V jeho biografii lze snadno sledovat růst toho, co jsme pojmenovali jako základ z raného dětství. Chudý student se musel sám o sebe postarat. Po maturitě odešel do semináře v Římě. I tam se probíjel obtížně a nesl těžce dlouhé odloučení od vlasti. Po vysvěcení v roce 1911 se vrátil. Přímým hrůzám zákopové války ušel, ale i zázemí bylo první lekcí o nelidskosti. Záhy se stal rektorem pražského semináře, učil a vychovával. Neohroženě se postavil proti nacismu. Je spíše zázrakem, že při heydrichiádě nebyl rovnou popraven. Škola nelidskosti, lidské solidarity a ekumeny se pro něj odbývala na Pankráci, v Terezíně a Dachau. Vrátil se domů klidný a poučený o tom, co je v člověku.

Dal se do nadějné práce. Na podzim 1946 se stal arcibiskupem pražským. Blížící se hrozbu rozpoznal brzy. Ke svátku blahoslavené Anežky Přemyslovny, k níž ho vázalo silné pouto jako k patronce jeho kněžství, píše v roce 1948 ještě před únorem zásadní varovný pastýřský

list. Byl účastníkem pohřbu prezidenta Beneše a ano, sloužil Tedeum po zvolení Klementa Gotwalda. Tento akt vyměnil za slib, že bude propuštěno více než 70 kněží, kteří ani ne za půl roku už byli ve vězeních, a za slib zachování církevního školství. Tušil, že slib je falešný, ale jeho omyl byl ještě hlubší. Netrvalo dlouho a došlo k policejnímu zásahu při slavnosti Božího Těla a arcibiskup byl internován. Sdílel tak osud primasů ostatních zemí s komunistickým režimem, kardinálem Mindszentym, Wyszyńskim a Stepinacem. Internace probíhala mírněji než v nacistických táborech, ale byla horší díky vyděračství, úskokům a případům, kdy dozorci získali na svou stranu některou ze spoluinternovaných řeholnic. Ty pak vynikaly v nebrutálním sadismu, v trvalém ponižování.

Státní orgány byly zneklidněny oznámením, že Papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupa Berana kardinálem a žádal, aby převzal svou hodnost v Římě. Výsledkem byl návrh, že kardinál do Říma bude propuštěn, ale se závazkem, že se nikdy nevrátí. Aby umožnil nastoupení biskupa administrátora pražské arcidiecéze, kterým se měl stát a stal František Tomášek, přijal kardinál Beran doživotní vyhnanství. S bezmeznou bolestí přijal tento trest a o svůj smutek se podělil v radostném setkání s papežem. Celý svůj pobyt v Římě nesl jako vyhnanec a všemi silami se snažil udržet každé vlákno styku s vlastí, upnul se k emigrantům a krajanům, které navštěvoval, i ke každé návštěvě z domova.

Po celou dobu svého pobytu v Římě, kde stihl ještě pronést řeč o náboženské svobodě v průběhu čtvrté části jednání II. Vatikánského koncilu, žil ve zvláštní péči Pavla VI. Pro mnohé to bylo nepochopitelné, ale příčina byla jednoduchá. Osudy jednotlivců se v dějinách opravdu podivně proplétají. Pavel VI. byl v době II. světové války málo významný klerik, ale připadlo mu být spojkou mezi papežem a neodvolaným československým nunciem, který z Prahy přesídlil do Milána. Vatikán totiž nikdy neuznal Mnichovskou dohodu. Tento nuncius z papežova pověření udržoval styky s československou exilovou vládou přes rovněž neodvolané československé diplomaty ve Švýcarsku. Mladý diplomatický styčný důstojník věděl vše o nejrůznějších akcích, tedy i o celém průběhu výsadku a atentátu na Heydricha. Znal tak i postoje Beranovy. Pavel VI. tímto způsobem zapojený do akce, která odhalila pravou tvář nacismu a stala se tak

mezníkem celé války, měl úctu ke každému, kdo se do akce jakkoli dostal a trpěl kvůli tomu. Jeho vřelý vztah k naší zemi se projevil mnohokrát a v případě kardinála Berana nejvýznamněji při Beranově projevu po činu Jana Palacha a pak při kardinálově smrti. Není znám případ, že by někdo jiný byl pochován samotným papežem v kryptě svatopetrské baziliky mezi papeži.

O přenesení těla kardinála Berana do vlasti, což bylo jeho výslovné přání uvedené v testamentu, se vyjednávalo dlouho. Podobně jako Polsko u sv. Vojtěcha ani Vatikán nechtěl jen tak vydat ostatky muže, jehož beatifikační proces byl již v průběhu. Bylo také třeba odstranit překážku, která formálně bránila návratu, totiž kardinálův vynucený slib, že se nevrátí ani po smrti, který dosud ležel na ministerstvu zahraničí. Byl však ihned s omluvou zrušen a vznesena přeuctivá žádost, aby Vatikán návrat umožnil.

Josef kardinál Beran se před svátkem sv. Vojtěcha vrátí s poctami církevními i státními do své katedrály. Řekl jsem, že jeho návrat je symbolický a je jednoznačně slovem do současné naší společenské situace. Přichází, aby promluvil skoro tak, jako když v roce 1948 napsal slova „Nemlč arcibiskupe“ a varoval. Stojíme dnes uprostřed neustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně rozděleni, zapomínáme na cenu svobody, promarnili a poztráceli všechny ideové hodnoty našeho státu, jak nepotřebnou veteš odsouváme přirozenou rodinu, výchovu dětí a mládeže strkáme jeden na druhého, až ji nedělá nikdo. Naříkáme, že nemáme osobnosti a přitom ušlapeme pomluvami každého, kdo osobností je. Beranův návrat je pro nás především zkouškou z věrnosti dobru, poctivému dobru každého člověka, zkouškou z lidské odpovědnosti za druhé.

Zvu i vyzývám k účasti na jeho uvítání především kněze a seminaristy, ale i celou naši společnost. Neboť se vrací učitel a arcibiskup, velký občan našeho státu a syn našeho národa. Neřekne nám už ani jediné slovo, jeho mlčení však bude výmluvnější než vše, co řekl během svého života. A hlavně bude zde mezi námi, zmatenými a ustrašenými, a zároveň mezi těmi, kdo vítězně vešli do domu Božího a vedou tam i nás. Nic nechybí k slávě jeho, to on chyběl víc než půl století k slávě pražské katedrály.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas českýNovéna k Božímu milosrdenství ke stažení
http://files.farnost-hovezi.webnode.cz/200000983-29cf72d3b3/Korunka%202018.pdf
Velikonoční děkanátní ples
Petice na pomoc čínským křesťanům
Pomozte nám šířit petici na podporu čínských křesťanů.

Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů:
https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html

Sdílejte skrze facebook i všemi možnými způsoby.

Můžete připojit i další, co se dá v médiích dohledat. Minulou středu jsme natáčeli rozhovor pro ČRo Olomouc.

Olomoučtí katolíci se modlí za křesťany z Číny, kterým ministerstvo vnitra zamítlo žádost o azyl:
https://olomouc.rozhlas.cz/olomoucti-katolici-se-modli-za-krestany-z-ciny-kterym-ministerstvo-vnitra-6936082

Další velmi vhodný materiál ke sdílení je z dílny ČT. Té se podařilo v pořadu Reportéři ČT natočit rozhovor s jednou odmítnutou žadatelkou o tom, čemu čelila v Číně, než se rozhodla odjet někam do zahraničí a tam požádat o azyl. Reportáž je doplněna názory právníků, biskupa Václava Malého, Karla Schwarzenberga a dalších.:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/218452801240009/obsah/604949-vezeni-za-viru

A poslední, stále platí, že se můžete připojit k modlitbám skrze Modlitby 24/7.:
http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane/rozpis?week=2


Požehnanou neděli, o. Pavel

P. Pavel Šupol, vicerektor AKS

Adresa:
Arcibiskupský kněžský seminář
Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc
mobil: 605 444 240
web: www.knezskyseminar.cz
Velikonoční zpověď 2018


Centrum pro rodinný život Olomouc
Aktuální nabídka programů Centra je k dispozici na webové stránce:
http://www.rodinnyzivot.cz/Postní almužna 2018

Neříkám koho máte volit, jen vám říkám koho já budu volit.
To snad můžu...

https://www.facebook.com/thomas.strohbach/videos/1797590780251767/
List od P. Petra Piťhy
Bratři a sestry, dobří lidé,

obsah vánočních svátků je vyjádřen andělským poselstvím Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. To je podstata Vánoc. Když však o Vánocích mluvíme, říkáme zpravidla naše Vánoce, křesťanské Vánoce. Musíme se nad tím zamyslet, protože je to velice důležité. Co tu znamená slovo naše? Má různý rozsah. Obecně označuje všechny křesťany všech dob. Souslovím naše Vánoce můžeme označit Vánoce v Evropě a Americe, odkud se křesťanství šířilo dál po světě. Můžeme mít na mysli naše české či moravské Vánoce ve srovnání se způsoby slavení francouzských, rakouských, polských atd. Vánoc. Dokonce nás velmi zajímá a těší porovnávat jednotlivé varianty.

Při slovech naše Vánoce můžeme mít konečně na mysli i úzký rodinný horizont, neboť i rody a rodiny mají své odlišnosti v tradici Vánoc. V tomto nejužším společenství se také nejvíc prosazují životní okolnosti té které skupiny lidí. Vemte si jen špetku výroků a budete to jasně vidět: Měli jsme letos smutné Vánoce, první bez dědečka. Měli jsme takové pravé Vánoce, přijeli mladí a poprvé jsme měli doma vnučku. To víte, kolíbka pod stromečkem je největší radost. A ve vzpomínkách starých lidí se dozvíte o těžkých Vánocích z doby válečné a z dob nesvobody. Co takové různorodé svátky spojuje, je vždy přítomný moment připomínky onoho velikého okamžiku, kdy se narodil Ježíšek. Přišel na svět Boží Syn, aby nám udělal radost. Aby nás vysvobodil z moci zla a obnovil vládu Spravedlnosti a Lásky.

Betlémský obraz, tak jak je znám po celém křesťanském světě, má v sobě obrovský magnetismus toho originálního betlémského chléva, jehož jádrem je svaté dítě. To svým světlem přitáhlo nejprve nepříliš vzdálené pastýře, ale už několik týdnů táhlo k sobě trojici mudrců, Králů z dalekých zemí. Přitahovalo mocné, učené, prosté, staré i mladé. Přitahuje každého člověka, protože každý člověk touží po lásce, která by byla nesobecká, věrná, odhodlaná k nejvyšším obětem a trvala navěky.

Všichni si dennodenně uvědomujeme, že ji nemáme, nebo jí nemáme dost, že se nějak víc a víc ze světa vytrácí. Co je a k čemu je život bez lásky? Je to nesmyslná honička, chaos, ve kterém na sebe bolestně narážíme, vychytrale a krutě se okrádáme a zabíjíme. Jsme jako posedlí majetkem, mocí, sexem, sobeckou pýchou. Nezdá se vám, že jsme si tu sami navzájem zařídili jakési předpeklí? Kdo mi teď chtějí říct ne, vyzvu, aby to

udělali teprve, až budou mít jistotu, že nikdy o ničem neřekli: To je peklo! To je nelidský! To snad ani nejsou lidi!

Tím chci poukázat na to, že člověk je Boží zázrak, život je dar všech darů, a to dítě v jesličkách je člověk, jakého Bůh chce mít. Proto o něm řekl: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. To je obrovská zodpovědnost a nelehký úkol: Když zapláče v noci, ihned k němu vstaňte. Dávejte pozor, aby mu něco nebo někdo neublížil.

Náš život, který žijeme, se skládá z rozhodnutí. Malinkých, kde se chyba skoro nepočítá, který šátek, jakou kravatu si vezmu. Větších a velkých, které se jako chyba vymstí, kterého muže si vezmu, jakou zvolím školu, koho zvolím za prezidenta. Jsou také rozhodnutí zásadního charakteru a vposledku je jen jedno jediné. Volím kulturu života nebo jakkoli maskovanou kulturu smrti? Z tohoto rozhodnutí se pak odvinou všechna ostatní. Za prezidenta zvolím toho, kdo nejpevněji hájí kulturu života, za manželku ženu, která chce mít děti. Chci se jen a jen chaoticky za něčím hnát nebo chci důstojně v klidu žít? Pojďme teď k hodu Božímu a pak si zazpívejme naši krásnou koledu Narodil se Kristus Pán, veselme se, radujme se. Nám, nám narodil se. Amen.

Petr Piťha

Pastýřky list pro První neděli adventní 2017
Drazí přátelé, vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.

Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, že se zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo jejich očekávání, když necítili nějaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi hodně mylnou představu o Bohu. Udělali si z něj služebníčka, pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho velikost a asi je ani nenapadlo, že největším štěstím člověka je stát na Boží straně, být v jeho službě, objevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, dávat mu přednost před sebou. Naopak, kdo objevil Boha, který podle slov Bible je Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal jednoho snoubence, který měl problém uvěřit v Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že láska je nekonečná. Tak mu říkám: právě nekonečné lásce říká Bible Bůh. Když se jí otevřeš a budeš milovat nezištně, bude v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale zakusíš. Tento objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit každý z vás. Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně. Když miluješ, Bůh, který je Láska, je přímo v tobě a skrze tebe dokonce působí, ty jsi jeho spolupracovníkem a máš podíl uzdravování světa, na budování Božího království na zemi.

Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak ve společnosti. A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se na tom podíleli, být také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje mnoha chorobám. Zároveň musíme vidět, že není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí lidé, jak

všude chybí pracovníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírajícího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí.Umíme sice vydělávat a budovat, ale přestali jsme umět milovat a nezištně sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale vidím vážný problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný a bez něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska, která je naprosto nezištná.

Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali jejich dobrovolníci všech věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den až 600 vozíčkářů, o které se starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale i ubytování a stravu, že takto slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprovází poutníky své diecéze nebo země. Mladí studenti si musí napřed vydělat na brigádách, aby měli na bezplatnou službu. Dospělí si na službu nemocným berou dovolenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: Naše církev je chudá, my děláme pro církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života! A já musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že Lurdy přitahují nejen zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky.

Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a celé společnosti. Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času. Budou psychicky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou v harmonických rodinách. Pak bude mladá generace zárukou lidské

naděje a budeme mít i dost pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou radost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály na letošní celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale taková mládež by neměla být výjimkou! Taková by měla být většina.

To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v obyčejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zábava, když se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je potřebný.Ekonomika je nutná a spravedlnost vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí to, co přináší nezištně darovaná láska. Vánocům říkáme svátky lásky, protože při nich zakoušíme mimořádnou blízkost Boha lásky, který se nám daruje.

Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom denně otevírali své oči a uměli vidět spoustu příležitostí ke skutkům nezištné lásky, jako je odpuštění či upřímná pomoc i cizím lidem, ochota trpělivě naslouchat, věnovat čas, předpokládat dobré úmysly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotřebujeme, dát druhému přednost ve dveřích nebo na silničním přechodu, ohleduplně pustit před sebe jiné auto… Denně máme mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý rok.

Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti z krásných plodů vaší spolupráce na posvěcování světa. Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mnohým. K tomu každému z vás ze srdce

žehná arcibiskup Jan s pomocnými biskupy

odpustky
Již od 25.10. do 8. listopadu je možné denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. Jsou stanoveny tři obvyklé podmínky: sv. smíření /zpověď/, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. V ostatních dnech je možné takto získat odpustky částečné.


1. listopadu - odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek
/sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce/ je ještě potřebné se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
V ostatních dnech je možné takto získat odpustky částečné.Výuka náboženství začne od pondělí 18.9.

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii
 Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.
Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!
Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji’ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě’ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.
Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.
Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. 
Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!
Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.
Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do tvého mateřského srdce. 
Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.
Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!
Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!
Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!
Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!
Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa’, hřích v jakémkoliv jeho projevu. 
Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje! 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí sv. Jan Pavel II.
Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…

Pozvání na farní ples v Lidečku v sobotu 11.února 2017
Za každý utracený peníz na plese, za vstupné, tombolu, občerstvení atd. dostanete tzv bonus. Ten můžete vložit do připravených džbánů, které budou představovat různé charitativní projekty. Kolik do kterého naplníte tolik se mu přerozdělí z celkového výtěžku plesu.

Farní ples se koná v den památky Panny Marie Lurdské, kdy se rovněž připomíná Světový den nemocných. Chtěli jsme tuto skutečnost nějak zviditelnit a pomoci těm, kteří jsou kolem nás nemocní, nebo jinak strádají.

Inspirovali jsme se evangelním příběhem z Janova evangelia o svatbě v Káni Galilejské, kde Ježíš před vykonáním zázraku požádal učedníky o pomoc slovy: aplňte džbány vodou...
Každé dobré dílo vyžaduje naši aktivní účast. Už jenom to, že na ples přijdete bude někomu potřebnému k užitku. Těšíme se na vás.

P. Josef Červenka, farář s organizátory plesu.


Společenství mladých manželů
Paní Jana Kunderová oznamuje, že 14. 10 v 16:30 hodin bude společenství mladých manželů na Vsetíně v pastoračním domě. Hlídání dětí po dobu společenství bude zajištěno.


Mobilní elektronická verze Kancionálu:

Nedávno byla dokončena mobilní elektronická verze Kancionálu, společného zpěvníku českých a moravských diecézí. Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského a se svolením České biskupské konference. Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem Android a má za úkol doplnit tištěnou verzi Kancionálu v místech, kde není dostupný. Obsahuje skladby ze společného (červeného) Kancionálu a také z olomouckého a královéhradeckého dodatku. Aplikaci si můžete zdarma nainstalovat prostřednictvím obchodu Google Play.Pěší pouť na Hostýn
Mládežnická mše 23.9.
Rozvrh náboženství ZŠ Hovězí
Duchovně-hudební víkend pro dívky od 14 let
Petice proti novele zákona o registrovaném partnerství
Pěvecký sbor Praha - Žižkov
VIII. Pouť pedagogů na sv. Hostýně
Děkanátní setkání mládeže Vsetín
Informace pro možnost objednání bagety k obědu.

Letos jsme se rozhodli nabídnout mladým na oběd kuřecí bagetu. Bageta bude k dostání pouze těm, kteří si ji registrují. Možnosti registrace jsou dvojí.
1) vyplnění registračního formuláře - do středy 16.3. do půlnoci (formulář je dostupný na FB, rozešleme e-maily těm, na které máme kontakt):).  Formulář je zde: http://goo.gl/forms/tDviBLEJwR - Vyplnění tohoto formuláře pro registraci baget má tu výhodu, že urychlí registraci na místě, kde stačí nahlásit jen jméno a není třeba nic dalšího již uvádět.
2) nahlášení přes kněze ve farnosti - do neděle 13.3. - pro ty, kdo by se nějak k formuláři nedostali, případně pokud budete chtít vy jako kněží nahlásit nějakou větší skupinu a je to pro vás jednodušší - prosíme, počty takto přihlášených nám zašlete na tento e-mail, příp. otci Kájovi - v neděli 13.3. večer.
Všechna tato přihlášení jsou závazná. Bageta se platí - 30 Kč - na místě.

Jestli chcete, můžete se také podívat na naši videopozvánku - https://www.youtube.com/watch?v=IDg0iyioqUIModlitba za Děkanátní setkání mládeže 19.3. Vsetín


Pane Ježíši, Ty máš otevřené srdce pro každého člověka. Chceme Tě prosit za nadcházející setkání mládeže vsetínského děkanátu. Otevři naše srdce, abychom setkání dobře prožili. Dej nám prožít zkušenost radostného společenství církve a zejména setkání s Tebou. Prosím, ať všichni na setkání zakusíme Tvou otevřenou náruč plnou milosrdenství. Přitáhni si nás k sobě a dej, ať jsme s Tebou šťastní. Amen.
Svatý Jane Bosko, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II. oroduj za nás.
Aktuality Centra pro rodinný život
Texty k Roku Milosrdenství pro setkávání společenství

Centrum pro rodinu připravilo na rok 2016 skripta pod názvem „Milosrdní jako Otec“. Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce. Skripta nabízí na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osobnostmi.

Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat v Roce Milosrdenství. Texty jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz.Seminář pro účastníky základního kurzu KER „Komunikace v rodině“

Srdečně zveme na nadstavbový seminář pro účastníky základního kurzu KER na téma: ,Komunikace v rodině. Uskuteční se 27. února 2016 od 9.00 do 12.00 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci. Seminář povede Bc. Marcela Anežka Kořenková - psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé. Cena semináře je 250 Kč za osobu. Na akci je třeba se přihlásit (odkaz na přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz). Kontaktní osoba: Bc. Marcela Anežka Kořenková, tel. – 733 522 339, e-mail - korenkovam@email.cz.Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2016 od 18 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře). Je určeno i pro širší veřejnost. Další tři termíny jsou 17., 31. března a 14. dubna 2016. Doplňující informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.Postní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 5. března 2016 v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č.2 v Olomouci a povede jí P. Josef Glogar salesián působící v Prostějově. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření, vrcholem bude slavení mše svaté. Příspěvek na režie a občerstvení je 60,- Kč; cena obědu je 40,- Kč (gulášová polévka s chlebem). Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který spolu s dalšími informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.Setkání žen v obtížných životních situacíchZveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nejbližší setkání pod názvem „Zranění v rodinném a osobním životě I.“ bude mít v úterý 8. března MUDr. Jitka Krausová, OV. Uskuteční se ve farním domě (1.patro) u katedrály na Mlčochově ulici č.7 od 16 hod. Další setkání bude opět s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma „Zranění v rodinném a osobním životě II.“ V úterý 12. dubna v 16 hod. ve farním domě. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz.Seznamka „Sejdeme se v katedrále“

Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání, které se uskuteční v sobotu 12. března v Olomouci. Jde o úklidovou brigádu v katedrále sv. Václava, po ní následné občerstvení (párky a čaj) a svědectví manželů Večeřových s programem pro všechny. Přijďte se seznámit s nezadanými věřícími nejen při práci pro kostel. U práce a popovídání můžete poznat nové přátele a možná toho, s kým bude váš život kompletní.

Na akci je třeba se předem přihlásit - plánujeme ji pro vyvážený počet mužů a žen. Sraz v 9.30 hod. před katedrálou, předpokládaný konec v 15.30 hod.

Pro bližší informace a přihlašování pište na e-mail: reznickova@arcibol.czMalá pouť za velké věci

Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 13. března 2016 (další bude 10. 4.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. (sraz) před katedrálou sv. Václava nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahájíme (ve 13.00 hod.) projitím Svaté brány milosrdenství s možností získání plnomocných odpustků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.Večerní kurz přípravy na manželství

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek) zveme na večerní kurz. Pro snoubenecké páry, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný. Obsahem kurzu jsou 4 večerní přednášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, tipy na doma, rozšiřující informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Kurz jako takový je zdarma. Termíny jarního kurzu: 18. 3., 1. 4., 29. 4., 13. 5. 2016 (pátky). Večerní semináře probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník (posílejte do 11. 3. 2016), který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců. Termíny dalších letošních kurzů jsou: 20.5., 3.6., 17.6., 1.7. (Letní kurz) 30.9., 14.10., 4.11., 11.11. (Podzimní kurz). Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250, cmarova@arcibol.cz.Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově

Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení, které se uskuteční v sobotu 19. března od 9.45 do cca. 16.30 hod. Tématem obnovy bude „Svědectví a odkaz manželství blahoslaveného Karla I. Habsburského a jeho manželky Zity pro naše manželství“. Duchovní obnovou bude provázet P. Metoděj Hofman OT (místní farář a člen Německého řádu). Promluvy si vyslechneme v radničním sále obecního úřadu Bouzova. Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov. Občerstvení a oběd bude zajištěn. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 18.-20. března 2016 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na
adosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.Svépomocná skupina absolventů KER
Absolventy Kurzu efektivního rodičovství zveme na setkání, které nabízí malé opakování základních principů tohoto výchovného směřování. Následně se zaměříme na společné řešení konkrétních kazuistik vycházejících ze strany samotných rodičů. Setkání se uskuteční v Olomouci na Biskupské nám. 2 (sál, 2. patro ), 24. března 2016 od 17.00 do 19.30 hod. Setkání povede Bc. Marcela Anežka Kořenková - psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé. Příspěvek je 50,- Kč za osobu. Na akci je třeba se přihlásit (odkaz na přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz). Setkání se případně uskuteční již 27.2. - zájemci kontaktujte lektorku: Bc. Marcela Anežka Kořenková, tel. – 733 522 339, e-mail - korenkovam@email.cz.Víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích

Ve dnech 15.–17. dubna 2016 se uskuteční v exercičním domě v Českém Těšíně víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích. Je určen pro vdané, rozvedené, ovdovělé i svobodné ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké zklamání v životě, problémy s dospělými, nebo dospívajícími dětmi apod.) Víkend povede MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření. O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel. č.: 587 405 250-3, e-mail: reznickova@arcibol.cz.Víkendový kurz přípravy na manželství

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek) zveme na víkendový kurz. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní, ale může se stát kurzem navazujícím. Obsahem kurzu jsou přednášky manželských párů a kněze, úkolové listy v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce s tématy, rozšiřující informace k přednáškám online. Představíme témata: Pět jazyků lásky, Co ohrožuje manželství, Finance v manželství, Pojetí manželství v křesťanské Evropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců a odborníci. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Cena víkendu je cca 700 - 1000 Kč za osobu. Uskuteční se na Svatém Hostýně 15. - 17. 4., další 16. - 18. 9. 2016. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz.Pobyt prarodičů s vnoučatySrdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. Pobyt je naplánován na 13. – 20. srpna 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955.Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučatySrdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní příměstský tábor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 9.00 do 16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností. Tábor je naplánován na 18. – 22. července 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Kláštera kapucínů, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955.Studna - letní pobyt pro ženy v obtížných životních situacíchZveme ženy v obtížných životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin. Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se ocitají v obtížné životní situaci (např. problémy v práci, v rodině, s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a pod.) Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr neděle 24. 7. odpoledne (na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené). Po celou dobu setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše sv. P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně). Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b)Nabízíme vám další materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

Pro setkání seniorů ke školnímu roku 2015/16 nabízíme nová skripta na téma: „Svatý rok Milosrdenství se svatými řeholníky“. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz.NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách nebo je získáte na tel. 587 405 250-3 a email. rodina@arcibol.cz.


9. Tee-Pee – program pro mládež v
Rajnochovicích
Po pozitivní zkušenosti z loňského školního roku otevíráme na Přístavu v Rajnochovicích dal­ší ročník programu pro mládež ve věku 13 až 15 let pod názvem Tee-Pee. Tato akce je konkrétní odpovědí na požadavky pastorační péče právě o tuto věkovou skupinu a zároveň je určena pro ty, kdo mají zájem o Kurz Animátor a ještě na to nemají požadovaný věk. Cílem je zakořenění v Kristu na základě biblických katechezí, objevování života modlitby a svátostí, diskuzí a prožitého spole­čenství včetně her a zábavy. Program obsahuje 4 víkendy a první proběhne ve dnech 11.–13. pro­since 2015. Prosíme, nabídněte tuto možnost mládeži ve vašich farnostech. Více informací a kon­takty naleznete na webových stránkách mladez.ado.cz.


Zapisování úmyslů mší svatých
Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí 2015 bude v úterý 30.6. na faře od 17,30.

Přijďte si vaše úmysly mší svatých zapsat osobně, nebo někoho tím pověřte ze svých známých!!
Oznamte to i těm, kteří z důvodu nemoci tady nemohou být a umožněte jim, aby i oni měli možnost si zapsat mše svaté tím, že jim jejich úmysly necháte zapsat. V případě, kdy nebude moci být odsloužena mše svatá v termínu s vámi domluveném, bude odsloužena v co nejkratším možném náhradním termínu!!!

Případné změny jsou vždy výrazně napsány v nastávajícím týdnu na Pořadu bohoslužeb ve vývěsce.


Odsunutí dne rodin
Srdečně zdravím a moc se omlouvám. Den rodin 31.5. se odsouvá - schvátila mě nemoc a zatím se nehodlá vzdát. Požehnané dny, Marta Řeháková
Přátelé, vykročme spolu na cestu půstu,
která nás přivede k Ježíšovu zmrtvýchvstání.

1. Velký půst je obdobím zastavení laviny času. Nejsou důležité velké a komplexní plány. Důležité je nezmeškat letošní půst, je třeba ho žít tady a teď. Nyní je milostivý čas, nyní je den spásy.
2. Bože, dopřej nám tímto svatým postem nastoupit cestu duchovní obnovy, aby nás pokání posilovalo v boji proti nepříteli naší spásy. (Slova mešní modlitby na Popeleční středu)
3. Přijetím popelce jako výzvy k pokání a změně života začíná pro nás čtyřicetidenní postní období: čtyřicetidenní trénink hledání a odstraňování toho, co každého nějak spoutává. Je to cesta k vnitřní svobodě, lehkosti, zdraví těla i duše.
4. Půst v nejširším smyslu je svobodné odříkání si jídla nebo nápoje za určitým cílem. Cíl může být přirozený nebo nadpřirozený - právě on dává půstu tu nejhlubší hodnotu. Pokud si odřekneme jídlo, cigaretu, alkohol kvůli zdraví, zároveň tím posilujeme svou vůli. Má to praktický i duchovní význam.
5. Podívej, co působí půst! Uzdravuje choroby, očišťuje organismus, zahání zlé duchy, odhání zvrácené myšlenky, mysli dodává větší jasnost, očišťuje i posvěcuje srdce a člověka vede před Boží trůn. Půst je velkou silou a vede k velkým úspěchem. (sv. Atanáš)
6. Půst není jen o skromnějším jídelníčku. Když se postíš, pomaž si hlavu a umyj si tvář, slýcháme na začátku postní doby Ježíšovo doporučení. Je to čas pohřbít starého člověka, čas očisty a znovuzrození.
7. Zdá se, že je třeba umýt obličej i samotnému půstu. Předně posunout jeho význam z odříkat si na osvobozovat se. Osvobodit se od toho, co mě spoutává a brání mi plnohodnotně rozvíjet život.
8. Půst v pestrosti svých praktik je aktuální pro každého. Význam zdravé stravy chápeme nejlehčeji. Potřebu osvobodit se od návaznosti na internet, cigaretu, alkohol apod. připouštíme hůř. Oklešťování negativních rysů vlastní povahy je nejtěžší.
9. Základní aspekty půstu: kromě odříkání je to duchovní ztišení (více času pro Boha a vlastní duši), praktické projevy milosrdné lásky (pomoc v hmotné nouzi, morální bídě - opuštěnost, ztráta smyslu života), rozměr vlastního sebezapření (aktuální dnes půst od hluku a obrazu), z liturgické stránky živá účast na pobožnosti křížové cesty, zejména v pátek a v neděli).
10. Postní praxe není výmyslem křesťanství. Půst povznáší ducha, proto si ho osvojila všechna náboženství. Učí nás zbavovat se plýtvání, nadbytku, být blíže potřebám druhých.
11. Člověk má sledovat svou nejhlubší touhu, která tuší cosi z původní harmonie duše i těla. Může se cítit svobodný od půstu, ale může se také stát svobodný díky půstu, tedy znovuobjevením této starobylé a bohaté životní moudrosti.
12. Smysl období půstu jako přípravy na slavení velikonočních svátků není jen v tom, že se spojujeme s trpícím Kristem. Utrpením nás Kristus vykoupil a otevřel cestu k novému životu. Velikonoce znamenají nový život v Bohu.
13. Bůh má již nyní pro nás připraveno mnoho milosti. Kolik dokážeme načerpat, závisí také na intenzitě našeho prožívání postního období. Potřebujeme se otevřít pro jejich přijetí.
14. Nestačí nehřešit, rozhodující je dobro, které jsi projevil bližním.
15. Pod těžkým hříchem bychom se měli důsledně postit na Popeleční středu a Velký pátek. Pravý půst má zvedat nahoru, k Bohu, je ovocem lásky. Nepostit se v tyto dny je projev velké necitlivosti a na bod mrazu ochladnutí vztahu k Bohu.
16. Významy půstu:
- aby vnější úkony kajícnosti vycházely z upřímného srdce,
- abychom zvítězili v boji proti zlu,
- abychom hlouběji vnikali do Kristova tajemství,
- abychom se zdokonalovali v křesťanském životě,
- abychom se střídmým užíváním hmotných věcí zbavovali sobectví,
- abychom vzpláli větší touhou po Bohu - abychom se dobrými skutky vzmáhali na duchu - abychom se činorodou láskou věnovali Boží službě,
- abychom si očistili duchovní zrak,
- abychom šťastně přišli do nebeské vlasti.
17. Půst staví hráze proudu řeči, utišuje neklid, chrání poslušnost, zklidňuje spánek, uzdravuje tělo a utišuje duši. (Jan Klimak)
18. Pokud chce nějaký král obsadit nepřátelské město, nejdříve se zmocní vody a odřízne město od zásobování. Když obyvatelé stojí před smrtí hladem, vzdají se sami. Tak je to i s našimi žádostmi. Když proti nim bojujeme postem a hladem, jsou nepřátelé duše poraženi. (Jeden z dávných duchovních otců)
19. Představ si, že Bůh tě chce naplnit medem. Pokud jsi plný octa, kam dá med? Je třeba vylít z nádoby, co v ní bylo a nádobu vyčistit. Je třeba ji vyčistit, i když namáhavě, úporně, aby se stala připravenou na něco. Vylij zlo, neboť máš být naplněn dobrem. (Sv. Augustin v úvaze o 1. Janově listu)
20. Zamysli se na chvíli v tichu: Co tě nejvíc odvádí od Boha a v čem nejčastěji selháváš v lásce k lidem, které jsou tvé slabosti. Z toho by mělo jasně vyplynout konkrétní postní předsevzetí, usilovat o věrnost a dodržet ho.
21. Při zdravém půstu nejde o odmítání naší tělesnosti, ale o přijetí a povznesení našeho těla. Ne potlačovat tělo, ale podřizovat ho do služby ducha. Není to trestání našeho těla, je to osvobozování se od škodlivých závislostí. Ježíš nás vybízí během půstu pomazat hlavu olejem a být veselé mysli. Když je důvod půst přerušit, patří k rozumné pokoře udělat to.
22. Farizeové namítali, že Ježíšovi učedníci se nepostí: budou se postit, řekl Ježíš, když jim vezmou ženicha. Byl jim vzat na Velký pátek: proto patří k nejstarší tradici páteční půst, zejména na Velký pátek.
23. Ze Skutků apoštolů známe půst před důležitým rozhodnutím, který církev praktikovala od začátku (např. oddělení Saula a Barnabáše ke zvláštnímu apoštolskému poslání). Když se člověk vědomě zřekne jídla, nápoje, stává se pánem nad sebou samým, půst mu pomáhá být nad věcí, posiluje svou vůli, spojuje se s Bohem, od kterého očekává sílu a světlo pro správné rozhodnutí.
24. Cílem nábožensky chápaného půstu není dokázat si, že se umíme ovládat, ale otevřít se Bohu, aby v nás mohl působit. Podstatou půstu je tedy odbourávat překážky, které brání působení Boží milosti. Sebejistý pocit vlastní síly je pro Boží působení tou největší překážkou.
25. Půst je považován za milost. Je schopen posilovat ctnosti, podněcovat modlitbu, být zdrojem klidu, učitelem čistého srdce a zejména pomáhá otevřít se pro Boha. Nepočítá s vlastními výkony, ale s Bohem. Je vnějším gestem, kterým prosíme o odpuštění a milosrdenství, je projevem lásky k bližním.
26. Duchovní půst přispívá ke změně života. Nemá význam sám o sobě, ale pouze pokud je spojen s obrácením. Má specifické poslání, proto jej nelze vynechat a nahradit modlitbou a konáním dobra. Pomáhá lépe chápat trpícího Krista, probouzí smysl pro oběť, spojuje nás s Bohem, který je pramenem všeho života.
27. Půst, modlitba a almužna tvoří od prvních staletí součást postní praxe a jsou projevem zbožného života. Když si odříkat jídlo, nikotin, televizi, osvobozujeme se od nemírné chuti užívat si. Stejně silná je v nás touha vlastnit, mít. Dáváním almužny se této nemírné touhy zbavujeme, osvobozujeme se, aby nás nezotročovala. Kromě vnitřního osvobození se v nás rozrůstá i láska. Ztrácíme, abychom u Boha o to víc získali (prodej, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi).
28. I samotná modlitba je formou půstu. Není to vždy čas duchovní pohody a pookřátí. Je přemáháním únavy, roztržitosti, vnitřní nechuti, užitečná formou sebezapření. Za mnohé věci je třeba vést vysloveně modlitební zápasy. Půst posiluje modlitbu, modlitba je tak účinnější. Půst a modlitba se už od počátku křesťanství považovaly za nerozlučné.
29. Pokud se chceme modlit celou svou bytostí, musíme modlitbu vyjádřit i tělesně. Půst je modlitbou těla, naléhavým voláním těla k Bohu. Modlitba vyprošuje sílu k postu a půst získává milost do modlitby. Půst posiluje modlitbu a modlitba posiluje půst a přednáší ho před Boží tvář (sv. Bernard).
30. Půst za obecné potřeby je účinným lékem na naši nevšímavost, (hlouběji se nás nedotknou velké katastrofy, problémy jiných lidí od nás často i vzdálených) která je s křesťanstvím neslučitelná.
31. Pokud chceš opravdu žít zdrženlivě a Bohu mile se postit, chraň se před každým zlým slovem, pomluvou, odsuzováním a nedopřejte svému sluchu poslouchat špatně řeči. Očisti své srdce od každé poskvrny těla i ducha, od každé zloby a závisti.
32. Aktuální postní předsevzetí: pevné rozhodnutí nepomlouvat, přestat planě politizovat o těch, co dělají chyby, raději se mluvit s Bohem než s lidmi o druhých, spíše povzbuzovat a utěšovat. (Pokud to zkusíme, zjistíme, že je to mnohem těžší, než se zříci chutné porce masitého jídla.)
33. Kdo delší dobu pohodlně plave dolů proudem, až když se pokusí plavat opačně, spatří, jak moc ochably jeho síly, že je to těžké. Kolik pohodlnosti a špatných návyků se na nás nalepily i v duchovním životě si uvědomíme až tehdy, když se rozhodneme zbavit se jich. Dokud se jejich nezbavíme, nepohneme se dál. Často to jde velmi těžko. Tehdy je důležité nevzdat se, nenechat se odradit, vydržet.
34. Ježíš se postavil do zástupu hříšníků, aby přijal křest. On, nevinný, obtěžuje se hříchy celého světa. Odstranit je a nabídnout lidem spásu - právě v tom spočívalo jeho poslání.
35. Po křtu vedl Duch Ježíše do pustiny. Zde byl pokoušen za každého z nás a za každého z nás tam zvítězil. Nám stačí jen se ho pevně chytit a nedat se odloučit od jeho lásky.
36. Ježíš na hoře Tábor, se před očima učedníků proměnil, aby je posílil pro chvíle zkoušek. Tak jako při křtu, i zde nebeský Otec potvrzuje, že Ježíš je jeho milovaný Syn: I tehdy, když ho budou vidět ztrýzněného umírat na kříži.
37. Kříž je součástí života a nikdo mu nemůže natrvalo uniknout, kříž doléhá na každého z nás. Křesťan kříž dobrovolně přijímá, aby se mu stal cestou ke spáse. Kříž však vždy tíží. Tehdy člověka podrží jen víra, proto by si každý měl najít svoji horu Tábor, místo na duchovní pookřání, obnovu, načerpání potřebné síly.
38. Modlitba a sebezapření jsou dvě základní cesty, jak se otevírat Boží síle a milosti. Modlitbou a postem se připojujeme k Ježíšově zachraňující oběti, dáváme prostor jeho uzdravující síle.
39. Pokud má postní doba naplnit svůj smysl a přinést očekávané ovoce, bez zapírání to nepůjde. Kdo se dívá zpět, kdo neumí zanechat, rozdat, vykročit, není způsobilý pro království a odchází smutný.
40. Výzva k půstu znamená zanechat iluze, zvláště ty o sobě, a v jednoduchosti vstoupit do skrytosti, kde už na nás čeká Bůh. Pokud je svědkem mých snažení pouze Bůh, od něj očekávám pomoc, porozumění a ocenění, pak mě před světem skryté jednání uvádí do přítomnosti toho, který vidí v skrytu.
41. Půst mi odkrývá, kdo jsem. Ukazuje mi mé ohrožení a naznačuje, kde začít s bojem. Na poušti nás Bůh zkouší, aby vyšlo najevo smýšlení našich srdcí. (Anselm Grün)
42. Církev je společenství a nikdo se nezachrání sám. Sdělená bolest je poloviční a sdělená radost se násobí: společně prožívané postní úsilí se stává dvojnásobně účinným, povzbuzuje, posiluje a spojuje navzájem.

Zpracováno podle: Marián Gavenda: Půst neznamená jen nejíst maso, Edice Víra do kapsy 50.

Zkouška pěveckého sboru
První zkouška sboru na letošní Vánoce se uskuteční v neděli 16.11.2014 v obvyklý čas, tj. 10:30 na faře.

Ministrantský tábor
V Hovězí dne 4.10.2014
Milí rodiče,
v tomto roce opět chystáme uskutečnit tábor, který pořádá naše farnost a to od 2.8. – 8.8.2015. V tomto roce jsme pro Vaše děti připravili hezké ubytování ve Pstruží. Krásné údolí mezi Lysou horu a Ondřejníkem okouzlí každého návštěvníka Beskyd. V místech, kde se toto údolí rozdvojuje a jeho levá část stoupá podél řeky Ostravice a pravá část sleduje říčku Čeladenku, začíná katastr obce Pstruží. Jedná se o moderní a rekonstruované křesťanské středisko, které je pronajímáno pouze pro rodiny. Díky kontaktům s P. Petrem Hrubišem, mně toto ubytování přislíbil. Do konce října však musím znát počet zájemců z řad ministrantů, abych rezervaci ubytování potvrdil Cena tohoto tábora s ubytováním, dopravou a stravou nepřesáhne
1 300,- Kč. Odpovídá krásné lokalitě Beskyd s Lysou horou - 1323 m, Smrku - 1276 m, Skalce - 964 m
Pro koho by byla tato částka příliš vysoká, a nemohlo dítě jet kvůli rodinnému rozpočtu neváhejte mne kontaktovat. Je možné na tento tábor přispět.
Tato možnost se nabízí pro ministranty kteří ukončili 2. třídu Základní školy. Na tento tábor prozatím počítáme s tím, že bychom odjížděli jako předchozí roky osobními auty. Po přihlášení vašich chlapců ministrantů, se pak dozví včas další informace, které jsou potřebné.
Je možné uvést do poznámky Vaše připomínky . Za celý tým vedoucích:
P. Vlastimil Vaněk


Novéna k Archandělům
Drazí v Kristu Pánu, Panně Marii,
všech andělech a svatých,
modlitební společenství ve Špičkách
vás všechny srdečně zve
ke společné modlitbě novény k uctění svatých
archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, která začíná
v neděli 21. 9. 2014 a vrcholí v den jejich svátku,
v pondělí 29. září 2014.
Připojit se můžete na dálku každý den prostřednictvím
soukromé modlitby.

V rámci této novény
se s vámi rádi setkáme také osobně
při společném modlitebním setkání
ve Špičkách
v úterý 23. září od 15,00- do 22 hod. na faře
a v kostele Sv. Šimona a Judy
s obvyklým programem
(růženec, rozjímání, sdílení, v 18,30 hod. mše svatá s farností, dále adorace, chvály, přímluvy).

Společné občerstvení z vlastních zásob.OBRAZY RODIČOVSTVÍ

10. 9. – 21. 9. 2014 v KAROLINCE
V neděli, pondělí a čtvrtek od 16.00-18.00 h. + v úterý a pátek od 10.00-12.00 h.
Srdečně zveme na vernisáž výstavy,
která se uskuteční 10. 9. 2014 v 16.00 hodin
v kostele Panny Marie Karmelské v KarolInce

Výstava chce ukázat hodnotu rodičovství
z pohledu biologické podstaty mateřství a otcovství.
Změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka v souvislosti s jednotlivými
fázemi rodičovství, zobrazuje estetickým způsobem.
Význam těchto změn přibližuje jak rodičům, tak dětem.
Záštitu nad výstavou převzal předseda České biskupské konference Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.
Facebook a hrozby IT technologií
Radomír Palacký DiS - Lektor ACET v ČR

Je určena pro rodiče, pracovníky s dětmi a mládeži.
Je zaměřena na hlavní nebezpečí sociálních sítí na internetu, které hrozí dospívajícím dětem a mladé generaci.

Úterý 30. září 2014 od 17.00 – 19.00 hod!!
místo: CPRS Vsetín (vedle Charity)

Hlavní témata:
• Sociální sítě, Facebook a jeho pravá tvář
• Kyberšikana - ubližování na internetu
• Kybergrooming - zneužívání dětí a mládeže na internetu
• Sexting - nebezpečné praktiky odhalování na internetu
• Desatero pro rodiče
• Jak se bránit a chránit
• Otázky, odpovědi, a vzájemné sdílení
• VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Přihlášky nejpozději do 26. 9. 2014 - miorsagova@email.cz, tel.: 605 944 300

United
Templářské slavnosti
Templářské slavnosti
Program v kostele:
v 10 hod. - mše sv.
průvod Lukrecie Nekšové z Landeka a Albrechta z Valdštejna s družinou ve slavnostním oděvu z počátku 17. století

v 11.30 hod. – zvonkohra
děti pod vedením divadélka nacvičí /v klubovně/a předvedou hru na zvonečky

v 15 hod. – požehnání

v 16 hod. - exkurze na kůru, ukázka chrámové hudby
Mgr. Jiří Firich, varhaník
Odpoledne – farní zahrada: pozorování slunce, soutěže
Program - Centrum pro rodinu Spolu
Odpoledne: Sál
loutkové divadlo Kohútek
čtení pohádek
učebna
tvořivá dílna
Stará radnice – výstava o rodině
Farní pouť
Zapisování úmyslů mší svatých
Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí 2014 bude ve středu 28.5. na faře po skončení mše svaté v 18,30 hod.

Přijďte si vaše úmysly mší svatých zapsat osobně, nebo někoho tím pověřte ze svých známých!!
Oznamte to i těm, kteří z důvodu nemoci tady nemohou být a umožněte jim, aby i oni měli možnost si zapsat mše svaté tím, že jim jejich úmysly necháte zapsat. V případě, kdy nebude moci být odsloužena mše svatá v termínu s vámi domluveném, bude odsloužena v co nejkratším možném náhradním termínu!!!

Případné změny jsou vždy výrazně napsány v nastávajícím týdnu na Pořadu bohoslužeb ve vývěsce.Všechny moje děti
Dovolte, abych Vás informoval, že ve Vsetíně se bude konat projekce
celovečerního dokumentárního filmu Všechny moje děti, který přibližuje
romskou misi faráře p. Mariána Kuffy ze Žakovců. Farář Marián Kuffa
a Institut Krista Velekněze se již 25 let věnuje pomoci lidem na okraji
společnosti, bývalým vězňům, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám,
týraným dětem. Není to film jen o Romech a faráři, ale také o hledání
skutečné hierarchie hodnot života a o nikdy nekončící lásce. Vyvolává
u diváků silnou sebereflexi. Film si už našel na Slovensku tisíce
diváků (více než 23 tisíc) a v dubnu vstoupil i do českých kin.
Záštitu nad filmem v České republice převzal J.Em.Dominik kardinál Duka.
Katolický týdeník se o filmu vyjadřuje v superlativech, mediálním
partnerem filmu je TV NOE a rádio Proglas.

Více o filmu a trailer na adrese:
www.vsechnymojedeti.eu
www.facebook.com/vsetkymojedeti

Termín a čas projekce:

kino Vatra, Vsetín, 5.5. od 18:30
kino Vatra, Vsetín, 6.5. od 17:00
Pozvánka na koncert
Jménem smíšeného pěveckého sboru SONET Vsetín posílám pozvání na již tradiční jarní koncert, který se uskuteční v neděli 4. května 2014 v 17.00 hod. v katolickém kostele ve Vsetíně.
Na koncertě spoluúčinkují pěvecké sbory Sonet a Dvořák ze Zlína. V jejich podání zazní za doprovodu orchestru Collegium musicum v první části koncertu Biblické písně A. Dvořáka a v druhé části Messa di Gloria G. Pucciniho. Jako sólisty se nám podařilo získat takové vynikající pěvce, jakými bezesporu jsou J. Ondrejka – tenor a V. Zápražný – bas.
Jan Ondrejka hostuje v Národním divadle Brno a v Moravském divadle Olomouc, je nositelem 2. ceny v interpretační pěvecké soutěži L. Janáčka v Brně. Pravidelně vystupuje u nás i v zahraničí a spolupracuje s mnoha českými soubory a orchestry. Se Sonetem tento tenorista zpíval v předchozích letech již několikrát.
Vladislav Zápražný je sólistou Moravského divadla v Olomouci.Tento pěvec pravidelně hostuje nejenom na českých, ale i na slovenských operních scénách. Věnuje se také koncertnímu zpěvu. Jako sólista vystoupil v dílech českého a světového repertoáru se Slovenskou filharmonii Bratislava, Moravskou filharmonii Olomouc a Janáčkovou filharmonií Ostrava. V roce 2006 vystoupil na samostatném recitálu z české duchovní tvorby na letním hudebním festivalu v Itálii Asiago Festival 2006.
Biblické písně složil Dvořák v r. 1894 v USA. Jedná se o zhudebněné texty Knihy žalmů a každý z nich je skutečným uměleckým drahokamem – úchvatný svou melodickou invencí, odzbrojující prostotou a upřímnou zbožností. Biblické písně zazní v  podání V. Zápražného.

Messu di Gloria zkomponoval Puccini v roce 1880 ve svých 22 letech. Tato dnes velmi populární mše svým způsobem předznamenala dráhu Pucciniho jako operního skladatele. Sólové árie spíše připomínají operu než chrámovou hudbu.
Toto dílo uvedl pěvecký sbor SONET ve Vsetíně poprvé v roce 2008 a sklidilo u posluchačů velký ohlas. Proto se k němu letos vracíme a věříme, že tato zpěvně zkomponovaná mše, na jejímž provedení se podílí téměř 80 účinkujících, bude posluchači přijata stejně vřele, jako Mozartovo Requiem, které jsme uvedli na loňském jarním koncertě.
Koncert diriguje Josef Surovík, který se v posledních letech stal výraznou dirigentskou osobností nejen ve Zlínském kraji.
Koncert
Zpověď
Májová pouť
Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova
s P. Jiřím Pleskačem
Sobota 29.3. - farnost Hovězí


Čiňte pokání a věřte evangeliu… Mk1,15b

Program:

9,00 hod. Mše svatá
10,00 hod. Přednáška
12,00 hod. Anděl Páně
14,00 hod. Přednáška
16,00 hod. Adorace
17,00 hod. Zakončení adorace
Svátostným požehnáním


Jste všichni srdečně zváni na tuto duchovní obnovu.
Poutní zájezd
Stáhnout plakát
Postní duchovní obnova
Děkanátní setkání
Setkání žen
Den modliteb za nenarozené
Florbalový turnaj
Modlitební večer
Celodenní duchovní obnova
Milí přátelé v Kristu,
srdečně vás zveme na celodenní duchovní obnovu s výjimečnou osobností, slovenským katolickým knězem P. Marianem Kuffou, která se uskuteční v sobotu 11. ledna 2014 v prostorách Velkého kina ve Zlíně.
Více zde.
Vánoční turnaj ve florbalu
Svátost smíření

Adventní koncert
Aktivizačník v Roku víry
58. číslo ze 60


,Dveře víry‘)Sk 14, 27) … jsou pro nás stále otevřené. (Porta fidei 1)Celý týden se ve mně při otázce, o čem napsat tento text, velmi výrazně objevuje slovo milosrdenství. Na jedné straně mi toto slovo velmi vstupuje do svědomí (už je to alespoň třicet let, co mi zpovědník řekl, že mám být milosrdný ke všem, co dostali méně poznání i formace jako já, ale tak často v tom selhávám :-( ), na druhé je pro mě útěchou. Začnu od konce - smrtí.
Svatá Faustina ve svém deníčku (1698) píše: Boží milosrdenství nejednou zasahuje hříšníka v poslední chvíli zvláštním a tajemným způsobem. Podle vnějších znaků se nám zdá, jakoby vše bylo ztraceno, ale není tomu tak. Duše osvícená paprskem poslední mocné Boží milosti se v poslední chvíli obrací k Bohu s takovou silou lásky, že v jednom okamžiku dostává od Boha odpuštění vin i trestů. Navenek ničím neprojevuje ani lítost, ani zkroušenost, protože na vnější věci už nereaguje. Ó, jaké nepochopitelné je Boží milosrdenství!
Díky této pravdě se ve víře mohu těšit na smrt. A už teď si připravuji a trénuji odpověď, když se mě Bůh zeptá, jestli ho miluji, jestli chci být s ním. Miluji tě, miluji tě, miluji tě, Bože! Doufám a modlím se, abych dostal milost říci tato slova i v té rozhodující chvíli, aby to všechno špatné, co jsem v životě udělal, nebylo silnější než přitažlivost Ježíšovy lásky.
Přejdu k jiné knize - Věčně zpívají lesy autora Trygve Gulbranssena. Starý Dag v ní přes třicet let jde cestou spravedlnosti, práva a povinnosti. Ale i peněz. Stává se jakoby vládcem osudu mnoha lidí. Ve své spravedlnosti je tvrdý. Až jednou mu jistá žena den před svou smrtí řekne: Největší povinnost je milosrdenství. Toto slovo se mu zavrtalo do duše a způsobilo, že v něm začal postupný přerod. Bolestný a dlouhotrvající. Dag prošel mukami srdce, než mohl na smrtelné posteli říct svá poslední slova: Není jiné cesty kromě Krista!
I mně toto slovo hlodá v srdci. Velmi toužím, aby mě naučilo dívat se na lidi s láskou, s milosrdenstvím, bez povýšenosti. A jít po té cestě, kterou nakonec objevil starý Dag. Pozvat i pustit Ježíše do každé své myšlenky, do každého slova i do každého skutku. Nechat se proniknout Ježíšem jako drahocenným olejem. Abych měl Kristovu vůni…
A konečně třetí kniha - Dokonalá svoboda. Autorka Maria C. Ziesche v ní popisuje život mnicha Hermana, který je postižen bolestnou chorobou, celý pokřivený, neschopný žít samostatně, odkázán na pomoc jiných. V jednom ze záchvatů bolesti se v něm objevuje modlitba, kterou na druhý den napíše svým křivolakým a téměř nečitelným písmem. Je to modlitba Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství.
Denně se modlím tuto modlitbu za vytrvalost ve víře. Tak jsem se to kdysi naučil. Ale postupem času si více uvědomuji rozměr milosrdenství v Mariině životě - zde na zemi, kdy byla milosrdná ke všem, kteří nechápali jejího syna, ale zejména nyní v nebi. Titul plný naděje - Matka milosrdenství… Nikdy nebylo slyšet, že by byl někdo opuštěn…
Nejednou jsem plakal při textech a příbězích, které zde vzpomínám. Mé slzy by však byly jen projevem citů, pokud by s očima neplakalo i srdce. Pokud by mi milosrdenství jiných nelezlo pod kůži a neměnilo můj život. Pokud by mě neproměňovalo Ježíšovo milosrdenství.

Ať se poslední týden Roku víry stane pro nás týdnem velmi konkrétně projevovaného milosrdenství: V bratrské lásce se navzájem srdečně mějte rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Duchem plní zápalu, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Podílejte se s věřícími na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Přejte všecko dobré těm, kdo vás pronásledují, přejte jim všecko dobré, neproklínejte je. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Jeden s druhým smýšlejte upřímně. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se nechte získat pro věci obyčejné… Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem. (Řím 12, 9-16.21).

Modlitba na padesátý osmý týden Roku víry
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria=
Den arcidiecéze
Adventní duchovní obnova
Tóčo
Aktivizačník v Roku víry
Zdálo se mi (možná to nebyl sen), že se mě Pán Ježíš ptal, jestli chci jít do nebe. S radostí jsem odpověděl, že chci. A hned teď? A moje odpověď mě samého zarazila - e, ještě ne. Když jsem se ráno probudil, v modlitbě jsem o tom mluvil s Ježíšem - o svých touhách, plánech, nenahraditelnosti :-), o lidech, s nimiž žiji, ale také o tom, že ať si mě vezme tak, jak to on chce. A tehdy se v mém srdci rozhostil klid.
Až jednou vstanu ze snu, nasytím se pohledem na tebe - takový verš ze žalmu zpíváme tuto neděli. V nějakém smyslu jsem to prožil právě dnes - sen byl hezký, jen moje odpověď mě mrzela (i ve snu :-)). Ale po probuzení se mé srdce nasytilo, přijalo Boží vůli a je klidné. Vím, že je to na jen chvíli, že možná už za pár minut budu muset znovu bojovat o svou víru, o ochotu zemřít s Kristem odmítáním pokušení (například každou chvíli číst zprávy na internetu), přizpůsobováním se lidem kolem sebe, neodsuzováním těch, kteří dělají ostudu Církvi…
Vrátím se však k nebi. Pro nebe jsme stvořeni. Jak jsem to slyšel v jednom kázání na Vzpomínku všech věrných zemřelých, nejsme určeni pro očistec, ale pro nebe. Proto nemáme říkat: Ó, mně stačí dostat se jen do očistce, kdesi za dveře, ale máme toužit po nebi. Pokud se někdo pohybuje po okraji propasti, snadno se stane, že do ní spadne. Pokud chce jít někdo jen za dveře očistce, snadno se může stát, že se tam nedostane. Pokud však touží po nebi, po co největší nebeské slávě, po účasti na Beránkově hostině (na předním místě :-)), tak jeho touha mu pomůže překonat nástrahy zlého a dát dobrou odpověď na přísném Kristově soudu (modlitba z liturgie sv. Jana Zlatoústého).
Ale… Ale nejednou to vypadá, jakoby se všechno kolem nás spojilo a odvádělo nás od touhy po nebi. Rodina, dům, práce, politika, nešvary v Církvi, lhostejnost či skleslost kněží, zklamání… Čím si doplníš tento seznam? A je těžké zvednout hlavu a přes to všechno se dívat na nebe. Nejen fyzicky (zkuste si někdy uvědomit, zda máte hlavu v kostele jen skloněnou, nebo ji zvedáte nahoru a díváte k nebi: nebo alespoň na oltář či kříž), ale především vnitřně. Jako bychom byli v takovém těžkém snu, kde sice říkáme Ježíši, že chceme jít do nebe, ale ještě ne.
Zdánlivě odbočím. Ve filmu Vinetou je scéna, když v kruhu sedí indiánští náčelníci a jednají o tom, zda zahájit nebo nezahájit válku. Končí tím, že všichni po jednom vstávají a volají: Boj! A tato scéna mě nadchne - i já se musím vždy znovu rozhodovat pro boj a pak ho i uskutečnit, vybojovat. Ne proti nějakým lidem: Neboť nás nečeká zápas s krví a tělem, ale s knížectvími a mocnostmi, s vládci tohoto temného světa, se zloduchy v nebeských sférách (Ef 6,12).
Nechť tě tato perspektiva neleká. Pokud se na takový boj dáš, už předem jsi vítěze. Neboť je s tebou Ježíš!!!

Rok víry pomalu končí a jedním z mých pokušení a bojů je obava, zda neskončí tak jako mnohé jiné akce v Církvi - vše zapadne prachem a zůstane při starém. Akorát budeme mít čárku, že cosi takového bylo, nebude to však čárka v naší duši, změna k větší svatosti. I proto celý rok píšu tento Aktivizačník - aby v mém srdci byla čárka, aby v tvém srdci byla čárka, která nám jednou při osobním soudu bude svědectvím - ojoval jsem o svou víru: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (2Tim 4,7). I proto už teď uvažuji nad tím, jak naplnit nadcházející Rok Sedmibolestné Panny Marie. Aby to byl i pro mě osobně rok upevňování vztahu s Ježíšovou matkou.
O víru je třeba bojovat. O nebe je třeba bojovat. Nežijeme proto, abychom to tu nějak vydrželi, ale abychom tady budovali a zkrášlovali nebeské království. A všechno, co zde pro Boha uděláme, se nám bude počítat ve chvíli, kdy se nás Ježíš naposledy zeptá: Chceš jít dnes ke mně? Kéž bude naše odpověď radostná, ochotná. Zkus si ji dnes trénovat…

Modlitba na padesátý sedmý týden Roku víry
Bože, toužím bydlet ve tvém domě mnoho a mnoho dní (viz Ž 23). Toužím se jednou probudit ze snu do nebeské reality a spatřit tvou tvář. Kdy už smím k tobě? (viz Ž 42). da není válkou život člověka na zemi? (Job 7, 1). To, že jsi se mnou, je pro mě útěchou. To, že jsi mě povolal k životu, je pro mě důkazem tvé lásky. To, že se mi dáváš ve svátostech Církve, je pro mě posilou. I dnes toužím vést vítězný boj. Když jsem u tebe, nic pozemské mě netěší. Hyne mi tělo i srdce, Bůh je Bůh mého srdce a podíl věčný… pro mě je slastí být v Boží blízkosti a v Pánu Bohu svou naději mít (Ž 73,25-26.28).
Výzva prezidenta a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc ke sbírce na Charitu:
Bratři a sestry,
stejně jako v minulých letech se na Vás obracíme s prosbou o finanční pomoc při dušičkové sbírce na Charitu. Díky ní bylo možné pomáhat zrealizovat pomoc mnoha tisícům lidí doma i v zahraničí, mnozí z nich jsou na této pomoci doslova životně závislí. Je to nejen významná pomoc na naši činnost, ale také důležitý argument při získávání dalších finančních prostředků od sponzorů a při vyjednávání s představiteli státu, obcí a krajů. Vždy se ptají na to, jak přispívá zřizovatel, tedy církev. Při těchto příležitostech uvádíme především tuto sbírku.

Žijeme v době jakési zvláštní nestability, jako bychom ztráceli svoje jistoty. Společnost prožívá vleklou krizi hodnot a lidé opět žijí v nejistotě a stresu. Jsme svědky turbulencí v politice i veřejném životě. O to více je potřeba hledat pevné body, které lidem přinášejí úlevu, pomoc a naději. Charita, jako služba církve potřebných, takovým bodem bezesporu je. Podpora charitní sbírky bude především Vaším osobním projevem spoluodpovědnosti a solidarity s potřebnými u nás i v zahraničí. S Vaší pomocí tam můžeme hledat další cesty a prostředky, jak tuto službu potřebným zachovat a dál rozvíjet.

Za každý dar Pán Bůh zaplať.

P. Bohumír Vitásek
prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc