Text objevený v báni při rekonstrukci střechy kostela

Z dějin římsko – katolického chrámu ve Zděchově
Počátkem 17. století vznikla v údolí stejnojmenného potoka pasekářská obec Zděchov.
Zdejší kostel byl vybudován roku 1778 na rozkaz císařovny Marie Terezie. První duchovní správce se ujal péče o farnost 1. ledna 1779. Chrám je vystavěn z kamene na mírném návrší na západní straně obce. Je zasvěcen tajemství: Proměnění Páně. Svátek se slaví 6. srpna. Na oltářním obraze je znázorněn výjev z evengelia svatého Matouše, kde proměněný Kristus zjevil i navenek apaštolům: Petru, Jakuhovi a Janovi svůj vnitřní, milostiplný stav, spojený s mimořádnou vnější slávou. Stalo se tak krátce před Ježíšovým utrpením, aby povzbudil své věrné. Kristus zde rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. Mluvili o blížící se smrti. Ježíš ji přijme, aby vyplnil starozákonní předpovědi. V tomto duchu je mají i apoštolé očekávat. Pro apoštoly je to také příprava na bolestnou chvíli v Getsemantské zahradě, kde budou přibráni za svědky Kristových úzkostí. Tento výjev vyjadřují slova apoštola Petra, napsána na oblouku chrámové klenby: Pane, dobře je nám zde. /Matouš 17,4./
Jméno stavitele chrámu ani malíře tohoto pěkného oltářního obrazu neznáme.
Průčelí kostela je obráceno k východu. Na malé věži jsou zavěšeny dva zvony. Větší váží 75 kg a nese nápis: Ke cti a chvále sv. Štěpána. Menší zvon váží 44 kg a má nápis: Ke cti a chvále svatého Josefa. Vyrobil je R.Manoušek v Brně – Husovicích. Tyto zvony byly zhotoveny po 1. Světové válce roku 1992. Jejich ulití umožnili dobrodince z Ameriky, bývalí zděchovští občané. Svěcení zvonů vykonal novohrozenkovský děkan P. František Odstrčil.
Původní kamenný hlavní oltář byl v roce 1902 nahrazen dřevěným. Téhož roku byly pořízeny také nové varhany.
V průčelí chrámu vidíme dvě dřevěné sochy světců, pocházející z druhé poloviny 18. století. Socha zleva představuje sv. Jana Nepomuckého, mučedníka pro zpovědní tajemství. Druhá socha znázorňuje svatého Františka Xaverského, apoštola indických misií. Uprostřed průčelí je umístěna socha Panny Marie Svatohostýnské, posvěcená r. 1958, za působení duchovního správce P. Josefa Zimčíka.
Lípy před kostelem byly vysázeny na podzim v roce 1904. Od založení zdejší farnosti, od r. 1779 – působí zde 42. duch. správce.